วันพฤหัสบดีที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2559

รถทัวร์ข้ามประเทศ คุนหมิง ประเทศจึน ไป ไชยบุรี หลวงพระบาง เวียงจันทน์ สปป.ลาว Bus From Kunming China To Loas Luangprabang Vientiane Travel Trip

 Sunitjo Travel ตะลุยเดี่ยวเที่ยว มณฑลยูนนาน กลับจากเมืองต้าหลี่ มุ่งหน้าสู่ คุนหมิง โดยการนั่งรถทัวร์ข้ามประเทศ คุนหมิง ประเทศจึน ไป ไชยบุรี หลวงพระบาง เวียงจันทน์ สปป.ลาว Bus From Dali Kunming China To Laos  Luang Prabang Vientiane  Travel Tripลี่เจียง (丽江市 หรือ 丽江古城 ลี่เจียงกุเฉิง Lijiang) เป็นเขตการปกครองที่ประกอบด้วยส่วนที่เป็นเขตเมืองและเขตชนบททางตะวันตกเฉียงเหนือของมณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน มีจำนวนประชากรราว 1,100,000 คน มีย่านเมืองเก่าลี่เจียงที่มีชื่อเสียงมาก ซึ่งมีชื่ออย่างเป็นทางการว่า เมืองเก่าต้าเหยียน (Dayan old town)

การปกครอง

พื้นที่ของเมืองลี่เจียงประกอบด้วยไปด้วยเขต 1 เขต (เขตเมืองเก่า) และ 4 ตำบล รวมทั้งย่านเมืองใหม่ลี่เจียง เมืองเก่าต้าเหยียน เมืองเก่าซูเหอ เมืองเก่าไป๋ซา และบางส่วนของช่องเขาเสือกระโจน

ประวัติศาสตร์

ย่านเมืองเก่าลี่เจียงมีประวัติศาสตร์ย้อนหลังไปได้มากกว่า 800 ปี และเคยเป็นจุดแลกเปลี่ยนค้าขายสินค้าตามเส้นทางสาย Tea Horse สายเก่า ย่านเมืองเก่านี้มีชื่อเสียงจากคูคลองและสะพานที่มีอยู่มากมาย จนได้รับการขนานนามว่า "เวนิสแห่งตะวันออก"
เมืองเก่าลี่เจียงมีสถาปัตยกรรม ประวัติศาสตร์ และวัฒนธรรมแตกต่างไปจากเมืองโบราณอื่นๆของจีน เนื่องจากเป็นเมืองที่เป็นที่ตั้งรกรากของชาวหน่าซี หรือนาสี มาตั้งแต่สมัยโบราณ

สถานที่ท่องเที่ยว

1.ภูเขาหิมะมังกรหยก ตั้งอยู่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของเมืองเก่าลี่เจียง เป็นภูเขาที่มีหิมะปกคลุมตลอดทั้งปี มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล โดยเฉลี่ย 4,000 เมตร เนื่องจากมียอดเขา 13 ยอดเรียงต่อกัน และปกคลุมด้วยหิมะ มีลักษณะคล้ายมังกร จึงถูกเรียกว่า ภูเขาหิมะมังกรหยก ด่านเก็บเงินค่าเข้าอุทยานต้องเสียค่าธรรมเนียมรวม 160 หยวน แยกได้ดังนี้ - ค่าบำรุงเมืองเก่าคนละ 80 หยวน (อย่าลืมเก็บบัตรนี้ใช้แทนตั๋วเข้าชมสระมังกรดำ “เฮ้ยหลงทัน” ได้) - ค่าเข้าอุทยานคนละ 80 หยวน
ซื้อตั๋วขึ้นกระเช้าอีก คนละ 172 หยวน
2.สระน้ำมังกรดำ (Heillongtan, Black Dragon Pool) หรือที่รู้จักกันว่า สวนยู้วฉวน (Yuquan)ตั้งอยู่ในตัวเมืองลี่เจียง ห่างจากตัวเมืองเก่าลี่เจียงไปทางทิศเหนือประมาณ 1 กิโลเมตร มีพื้นที่ประมาณ 11,390 ตารางเมตร สระน้ำมังกรดำมีจุดเด่นที่ความใสของน้ำที่ใสราวกับมรกต นอกจากนี้ ภายในสวนยังมีการสถาปัตยกรรมต่าง ๆ ที่ผสมผสานวัฒนธรรมของชาวฮั่น ทิเบต และน่าซี ไว้ด้วยกัน
3.โค้งแรกแม่น้ำแยงซี (Changjiangdiyiwan) ห่างจากเมืองเก่าลี่เจียง 53 กิโลเมตร เกิดจากแม่น้ำแยงซี (หรือที่คนจีนเรียกว่า แม่น้ำฉางเจียง) ที่ไหลลงมาจากที่ราบสูงชิงไห่-ทิเบต มากระทบกับภูเขาไห่หลอ ทำให้ทิศทางของแม่น้ำหักโค้งไปทางทิตะวันออกเฉียงเหนือ จนเกิดเป็นโค้งน้ำที่สวยงาม
4.หุบเขาเสือกระโจน (Hutiaoxia) ซึ่งตั้งอยู่ระหว่างทางแยกของเมืองลี่เจียงและเมืองจงเตี้ยน เป็นหุบเขาในช่วงที่แม่น้ำแยงซีไหลลงมาจากจินซาเจียง (แม่น้ำทรายทอง) น้ำบริเวณนี้ไหลเชี่ยวมาก ช่วงที่แคบที่สุดมีความกว้างเพียง 30 เมตร ตามตำนานเล่าว่า ในอดีตช่องแคบนี้มีเสือกระโดดข้ามไปยังฝั่งตรงข้ามได้ เนื่องจากกลางแม่น้ำบริเวณนี้มีหินที่เรียกว่า “หินเสือกระโดด” ซึ่งก้อนหินมีความสูงกว่า 13 เมตร จึงเป็นที่มาของชื่อ “ช่องแคบเสือกระโดด”


                                        สถานีขนส่ง รถปรับอากาศ คุณหมิง ประเทศจีน สายระหว่างประเทศ
นครคุนหมิงมีว่า เมืองแห่งฤดูใบไม้ผลิ (Eternal Spring City) มีสภาพอากาศเย็นสบายตลอดปี ฤดูหนาวไม่หนาวจัด และฤดูร้อนไม่ร้อนมาก อุณหภูมิเฉลี่ย 15 -18 องศาเซลเซียส อย่างไรก็ดี นครคุนหมิงมีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลประมาณ 1,800 เมตร จึงมีอากาศเบาบาง ผู้ป่วยโรคหัวใจและความดันโลหิตสูงต้องระมัดระวังสุขภาพเป็นพิเศษ ในระยะแรกที่เพิ่งเดินทางมาถึงนครคุนหมิง ควรงดการออกกำลังกายหรือการเคลื่อนไหวที่รุนแรงรวดเร็วเกินไป หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเลในระดับสูง เช่น ต้าหลี่ ลี่เจียง หรือแชงกรีล่าทันทีที่เพิ่งมาถึงนครคุนหมิง ควรใช้เวลาปรับร่างกายให้คุ้นชินกับสภาพแวดล้อมเสียก่อน
2.  การคมนาคม
จีนใช้ระบบจราจรที่มีเดินรถฝั่งขวามือของถนน ถนนสายหลักในนครคุนหมิงมีการแบ่งช่องเดินรถสำหรับรถจักรยานและรถจักรยานยนต์บนผิวจราจรช่องขวาสุด
รถบัสโดยสารประจำทางของนครคุนหมิงมีเครือข่ายการเดินรถค่อนข้างครอบคลุมทั่วถึง โดยทั่วใหญ่มีอัตราค่าโดยสารตลอดสาย 1 หยวนสำหรับรถธรรมดา และ 2 หยวนสำหรับรถปรับอากาศ สามารถศึกษาเส้นทางได้จากแผนที่นครคุนหมิงที่หาซื้อได้ทั่วไป หรือบริการแผนที่ของเว็บไซต์ www.baidu.com
รถแท็กซี่มิเตอร์มีอัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 8 หยวนสำหรับการเดินทางช่วง 3 กิโลเมตรแรก จากนั้นมิเตอร์จะปรับขึ้นในอัตรา 1.80 หยวน/กิโลเมตร นอกจากนี้ ต้องเสียค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มอีก 1 หยวน (อัตราค่าน้ำมันเชื้อเพลิงกำหนดโดยคณะกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งมณฑลยูนนาน) การใช้บริการรถแท็กซี่มิเตอร์หลังเวลา 22.00 น. อัตราค่าโดยสารเริ่มต้นที่ 9.6 หยวนสำหรับการเดินทางช่วง 3 กิโลเมตรแรก จากนั้นมิเตอร์จะปรับขึ้นในอัตรา 2.4 หยวน/กิโลเมตร บวกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเพิ่มอีก 1 หยวน
นครคุนหมิงมีโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าเพื่อรองรับการขยายตัวของเมือง ปัจจุบัน มีรถไฟฟ้าเปิดให้บริการแล้ว 3 สาย ได้แก่ สาย 6 ท่าอากาศยานฉางสุ่ยคุนหมิง-สถานีขนส่งสายตะวันออก(อยู่ระหว่างขยายเส้นทางเชื่อมต่อจากสถานีขนส่งสายตะวันออกไปยังใจกลางตัวเมือง) สาย 1 เมืองมหาวิทยาลัย เขตเมืองใหม่เฉิงก้ง-สถานีรถไฟคุนหมิง(อยู่ระหว่างขยายเส้นทางเชื่อมต่อจากสถานีรถไฟคุนหมิงไปยังทิศตะวันตกเฉียงเหนือของตัวเมือง) และสาย 2 สถานีขนส่งสายเหนือ-สถานีรถไฟคุนหมิง(อยู่ระหว่างขยายเส้นทางเชื่อมต่อจากสถานีรถไฟคุนหมิงไปยังทิศตะวันตกเฉียงใต้ของตัวเมือง)
ท่าอากาศยานฉางสุ่ยคุนหมิงเปิดใช้งานแทนที่ท่าอากาศยานอู่เจียป้า สนามบินแห่งเก่าของคุนหมิง เมื่อวันที่ 28 มิ.ย. 2555 เป็นศูนย์กลางการคมนาคมทางอากาศในภาคตะวันตกเฉียงใต้ของจีน เชื่อมโยงกับประเทศในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และเอเชียใต้ ทั้งนี้ จากท่าอากาศยานฉางสุ่ยคุนหมิงสามารถเดินทางไปยังตัวเมืองคุนหมิงโดย 1) รถ Shuttle Bus บริเวณประตูทางออกชั้นผู้โดยสารขาเข้า (รถบัสสีขาว 13 หยวน และรถบัสสีทอง 25 หยวน) 2) รถไฟฟ้า สาย 6 ท่าอากาศยานฉางสุ่ยคุนหมิง-สถานีขนส่งสายตะวันออก(สามารถโดยสารรถบัสโดยสารประจำทางต่อไปยังตัวเมือง) และรถแท็กซี่มิเตอร์บริเวณประตูทางออกชั้นผู้โดยสารขาเข้า
การเดินทางจากนครคุนหมิงไปยังต่างเมือง หรือต่างมณฑล สามารถเดินทางโดย 1) เครื่องบิน ณ ท่าอากาศยานฉางสุ่ยคุนหมิง 2) รถบัสโดยสารทางไกล ณ สถานีขนส่งสายเหนือ ใต้ ตะวันออก และตะวันตก (สามารถเดินทางไปโดยรถบัสโดยสารประจำทาง ทั้งนี้ สถานีขนส่งสายเหนือ ใต้ และตะวันออก สามารถเดินทางไปโดยรถไฟฟ้า) และ 3) รถไฟ ณ สถานีรถไฟคุนหมิง ถนนเป่ยจิงลู่
 หลวงพระบาง (ลาวຫຼວງພຣະບາງ) เป็นเมืองเอกของแขวงหลวงพระบาง ประเทศลาว อยู่ทางภาคเหนือของ
ประเทศ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงและแม่น้ำคาน ซึ่งไหลมาบรรจบกัน เป็นเมืองที่องค์การยูเนสโกได้ยกย่องให้เป็นมรดกโลกด้วย


หลวงพระบางเป็นเมืองเก่าแก่ของอาณาจักรล้านช้างตั้งแต่สมัยสถาปนาอาณาจักร แต่เดิมมีชื่อว่า "เมืองซวา" (ออกเสียงว่า ซัว) และเมื่อ พ.ศ. 1300 ขุนลอซึ่งถือเป็นปฐมกษัตริย์ลาวได้ทรงตั้งเมืองซวาเป็นราชธานีของอาณาจักรล้านช้างและได้เปลี่ยนชื่อเมืองใหม่เป็น "เชียงทอง"
เมื่อพระเจ้าฟ้างุ้ม (พ.ศ. 1896 - พ.ศ. 1916) เสด็จกลับจากกัมพูชา อันเนื่องจากพระองค์และพระบิดาต้องเสด็จลี้ภัยเพราะถูกขับไล่จากกษัตริย์องค์ก่อน ซึ่งแท้จริงก็คือพระอัยกาของเจ้าฟ้างุ้มนั่นเอง เจ้าฟ้างุ้มทรงรวบรวมกำลังขณะอยู่ในเสียมราฐ และนำกองทัพนับพันกำลังเพื่อกู้ราชบัลลังก์กลับคืน และสถาปนาอาณาจักรขึ้น ต่อมาในสมัยพระโพธิสารราชเจ้า พระองค์ได้ทรงอาราธนาพระบางซึ่งเดิมประดิษฐานอยู่ที่เมืองเวียงคำขึ้นมาประดิษฐานอยู่ที่เมืองเชียงทองอันเป็นนครหลวง เมืองเชียงทองจึงมีชื่อเรียกว่า "หลวงพระบาง" นับแต่นั้นมา

หลวงพระบางได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกโลกด้วยเหตุผล คือ มีวัดวาอารามเก่าแก่มากมาย มีบ้านเรือนอันเป็นเอกลักษณ์โคโลเนียลสไตล์ ตัวเมืองตั้งอยู่ริมน้ำโขงและน้ำคาน ซึ่งไหลบรรจบกันท่ามกลางธรรมชาติอันงดงาม และชาวหลวงพระบางมีบุคลิกที่ยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร และมีขนบธรรมเนียมประเพณีที่งดงาม
ซึ่งตรงกับเกณฑ์พิจารณาของยูเนสโกดังนี้
  • (ii) - เป็นสิ่งที่มีอิทธิพลยิ่ง ผลักดันให้เกิดการพัฒนาสืบต่อมาในด้านการออกแบบทางสถาปัตยกรรม อนุสรณ์สถาน ประติมากรรม สวน และภูมิทัศน์ ตลอดจนการพัฒนาศิลปกรรมที่เกี่ยวข้อง หรือการพัฒนาการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งได้เกิดขึ้นในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง หรือบนพื้นที่ใดๆ ของโลกซึ่งทรงไว้ซึ่งวัฒนธรรม
  • (iv) - เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของประเภทของสิ่งก่อสร้างอันเป็นตัวแทนของการพัฒนา ทางด้านวัฒนธรรม สังคม ศิลปกรรม วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี อุตสาหกรรม ในประวัติศาสตร์ของมนุษยชาติ
  • (v) - เป็นตัวอย่างอันโดดเด่นของวัฒนธรรมมนุษย์ ขนบธรรมเนียมประเพณีแห่งสถาปัตยกรรม วิธีการก่อสร้าง หรือการตั้งถิ่นฐานของมนุษย์ ซึ่งเสื่อมสลายได้ง่ายจากผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคมและวัฒนธรรมตาม กาลเวลา
ในขณะที่มรดกโลกแห่งอื่นอาจได้ขึ้นทะเบียนอย่างจำเพาะเจาะจงในโบราณสถาน ธรรมชาติ แต่หลวงพระบางทั้งเมืองได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกของมวลมนุษยชาติเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2538 และยังได้รับการยกย่องว่าเป็นเมืองที่ได้รับการปกปักรักษาที่ดีที่สุดในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 3.  การจับจ่ายใช้สอย
เงินหยวนมีอัตราแลกเปลี่ยนประมาณ 5.4 บาท ร้านค้าส่วนใหญ่ในจีนรับชำระค่าสินค้าและบริการเป็นเงินหยวนเท่านั้น หากประสงค์จะชำระค่าสินค้าและบริการด้วยบัตรเดบิต/บัตรเครดิต ต้องเป็นบัตรที่มีสัญลักษณ์ UnionPay เท่านั้น เนื่องจากร้านค้าส่วนใหญ่ในจีนไม่รับบัตร Visa และ Master Card อย่างไรก็ตาม บัตร Visa และ Master Card สามารถกดเงินสดได้จากตู้เอทีเอ็มที่มีสัญลักษณ์ Visa และ Master Card
4.  อาหาร
ร้านอาหารในมณฑลยูนนานมีความหลากหลาย ทั้งอาหารท้องถิ่น ได้แก่ เหลียงหมี่เสี่ยน(ลักษณะคล้ายขนมจีนคลุกกับเครื่องปรุงขลุกขลิก) กั้วเฉียวหมี่เสี่ยน(ก๋วยเตี๋ยวข้ามสะพาน) เต้าหู้เหม็น ซึ่งมีรสชาติเผ็ด เค็ม และมัน รวมทั้ง อาหารตะวันตก ฟาสต์ฟูด อาหารเกาหลี อาหารญี่ปุ่น อาหารอินเดีย
ทั้งนี้ อาหารไทยก็ได้รับความนิยม ปัจจุบันมีร้านอาหารไทยในนครคุนหมิง 6 ร้าน อาทิ ร้านเยาวราช (2 สาขา) ร้าน Moonlight Corner (2 สาขา) ร้านแซ่บเว่อร์ (2 สาขา) ร้านอาหารไทยโรงแรม Wyndham ร้านชิมไทยโรงแรมฮอลิเดย์อิน ร้านอาหารไทยอร่อยดี และร้าน Enjoy Thai
หากต้องการปรุงอาหารไทยรับประทานเอง สามารถซื้อเครื่องปรุงอาหารไทยได้ที่ร้านกินรี ตั้งอยู่ที่ศูนย์การค้าหยุนฝาง
5.  สถานที่ท่องเที่ยว
นครคุนหมิงมีแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ได้แก่ เขาซีซาน(ประตูมังกร) หมู่บ้านชนชาติยูนนาน วัดหยวนทง จินเตี้ยน(วิหารทองสัมฤทธิ์) อุทยานป่าหิน และถ้ำจิ่วเซียง โดยสามารถติดต่อสอบถามบริการนำเที่ยวแบบ One Day Trip สำหรับสถานที่ท่องเที่ยวข้างต้นได้จากบริษัทนำเที่ยวในนครคุนหมิง
มณฑลยูนนานมีแหล่งท่องเที่ยวระดับ 5A จำนวน 6 แห่ง มากเป็นอันดับ 1 ในภาคตะวันตกของจีน ได้แก่ อุทยานป่าหิน (คุนหมิง) ภูเขาหิมะมังกรหยก (ลี่เจียง) เมืองโบราณ (ลี่เจียง) เจดีย์ 3 องค์ (ต้าหลี่) สวนพฤษศาสตร์ (เขตฯ สิบสองปันนา) และอุทยานแห่งชาติผู่ต๋าช่อ (อำเภอแชงกรีล่า เขตตี๋ชิ่ง)
6.  ธนาคาร
ชาวต่างชาติสามารถเปิดบัญชีเงินฝากกับธนาคารพาณิชย์ของจีนได้ทั้งเงินหยวนและเงินสกุลต่างประเทศ สามารถขอมีบัตรเดบิต/บัตรเครดิต และโอนเงินระหว่างประเทศได้ นอกจากนี้ มีธนาคารไทยที่นครคุนหมิง ได้แก่ ธนาคารกรุงไทย ซึ่งสามารถให้บริการดังกล่าวได้เช่นกัน ยกเว้นการขอมีบัตรเดบิต/บัตรเครดิต และธุรกรรมเงินหยวน
การโอนเงินจากต่างประเทศไปยังบัญชีธนาคารในจีนสามารถดำเนินการได้โดยเสรี ไม่จำกัดจำนวน แต่สำหรับการโอนเงินออกนอกประเทศจีน หากจำนวนสูงกว่า 500 ดอลลาร์สหรัฐ (บุคคลธรรมดา) และ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (นิติบุคคล) จะต้องแสดงหลักฐานที่มาของเงิน หรือขออนุญาตจาก State Administration of Foreign Exchange ก่อน